Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden expertise-centrum lichaamstaal

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: expertise centrum lichaamstaal nederland;
Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij een overeenkomst;
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende aanbieding of offerte door
Opdrachtnemer retour is ontvangen. Het staat Opdrachtnemer vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
3. Op prijzen in genoemde trainingen en opleidingen zijn inclusief de in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders is overeengekomen.
4. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar (personeels-)capaciteit elders in te zetten.
5. Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet - getekend - retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is gestart.
6. De opdrachtbevestiging komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
7. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
8. Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
9. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
10. Ingeval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdigheden bevatten, gelden de in de overeenkomst
opgenomen voorwaarden.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de overeenkomst uitgevoerd wordt, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Opdrachtnemer kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien betrokkenen menen dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Opdrachtnemer.
4. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.
5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze daarvoor noodzakelijk zijn, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtgever is ertoe gehouden om Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
6. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van eventueel door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
8. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig of niet behoorlijk aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
10. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
11. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
6. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever meerkosten in rekening brengen dan vermeld in de overeenkomst, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, tenzij deze werkzaamheden vallen binnen de zorgplicht van Opdrachtnemer.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en / of materialen te verstrekken, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de vooruitbetaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en / of materialen zijn verstrekt.
3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede tijd. Het honorarium wordt berekend volgens de opgegeven uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
3. Indien na totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de overeenkomst geheel is uitgevoerd, lonen en / of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het honorarium of het uurtarief aan te passen.
4. Bovendien mag Opdrachtnemer het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
5. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of uurtarief kenbaar maken.
Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
6. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of uurtarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
7. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten, kosten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand of na uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtnemer en opdrachtgever hierover andere afspraken hebben gemaakt.
8. Met betrekking tot het honorarium en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen een 5% kostenopslag voor reis-, verblijf-, bureau- en andere opdracht gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen kunnen ze afzonderlijk worden berekend.
9. Over alle door opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 8 Betaling
1. Betaling van de door de Opdrachtnemer verzonden declaratie dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient voorts te geschieden in Nederlandse valuta door middel van storting ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties, of reclames in de zin van artikel 10, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
2. Indien opdrachtgever, nadat hij eenmaal is aangemaand te betalen, in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn dan is de opdrachtgever van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 4% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat opdrachtgever in verzuim is tot op de dag van algehele voldoening.
3. Opdrachtnemer is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor de betaling van haar werkzaamheden, verschotten en / of kosten.
4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of schuldsanering van de opdrachtgever is al hetgeen opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is, eveneens direct opeisbaar.
5. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
7. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de
gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de verschuldigde bedragen.
Artikel 9 Incassokosten
1. Na het verstrijken van de betalingstermijn, zoals vermeld in artikel 8 lid 1, en indien opdrachtgever nog niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, ontvangt opdrachtgever een schriftelijke aanmaning ter betaling waarin opdrachtgever nogmaals een termijn wordt gesteld om diens betalingsverplichtingen na te komen.
2. Indien opdrachtgever binnen de tweede termijn nog steeds niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, ontvangt opdrachtgever een schriftelijke sommatie ter betaling, waarin Opdrachtnemer een uiterste termijn wordt gesteld om diens betalingsverplichtingen, vermeerderd met de in artikel 8 lid 2 bedoelde vertragingsrente, na te komen.
3. Na verstrijken van de uiterste termijn en indien opdrachtgever nog niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan zal Opdrachtnemer aan opdrachtgever alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten en / of executiekosten, die Opdrachtnemer heeft moeten maken als gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever, in rekening brengen.

Artikel 10 Reclames en klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of over de declaratie van het honorarium dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of binnen 14 dagen na verzenddatum van de declaratie, schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
2. Een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, tenzij Opdrachtnemer aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij die reclame gegrond acht.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame, heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren, het opnieuw verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of, indien dit laatste niet meer mogelijk of zinvol is, het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van een door opdrachtgever betaald honorarium.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
Artikel 11 Opzegging en annulering van een overeenkomst tot dienstverlening
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen, Zodra uw inschrijving door ons is ontvangen heeft u 14 dagen de tijd om af te zien van uw inschrijving.
2. Indien de opzegtermijn niet of niet geheel in acht wordt genomen door opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane omzetverlies over de (resterende) opzegtermijn, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die uitsluitend aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan
opdrachtgever in rekening gebracht.
5. In geval opdrachtgever besluit om een1 of 2 daagse training, workshop of opleiding te annuleren of uit te stellen, geldt het volgende: Bij annulering tot 6 weken voorafgaand aan de trainingsdatum wordt 20% van het tarief in rekening gebracht. Hierna wordt het volledige tarief doorberekend aan opdrachtgever. Met ondertekening van dit aanvraagformulier gaat u akkoord met de betalingsvoorwaarden.
Artikel 12 Opschorting en ontbinding
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien Opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever op eerste verzoek van Opdrachtnemer gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.
3. Waar noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, worden van originele bescheiden die opdrachtgever aan
Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld, kopieën opgenomen in het dossier van Opdrachtnemer. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, worden deze bescheiden aan opdrachtgever geretourneerd tegen het einde van de overeenkomst.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig en deskundig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor de schade aansprakelijk tot maximaal de voor de betreffende aanspraak van toepassing zijnde limieten onder de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, althans tot maximaal het declaratiebedrag van de desbetreffende overeenkomst, althans van dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de door opdrachtgever te leiden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.
4. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.
5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.
7. De in lid 2 t/m 5 van deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtsreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.
8. Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
Artikel 15 Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, vrijwaart opdrachtgever Opdrachtnemer voor schade veroorzaakt door virussen en defecten.
3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders,
bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever, alsook gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.
Artikel 16 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en / of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
Artikel 17 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, ziekte van de door Opdrachtnemer ingeschakelde persoon ter uitvoering van de overeenkomst of van de door haar ingeschakelde derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij op een der partijen een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien de ene partij de andere partij schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van
deze bepaling opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
2. In afwijking op het eerste lid van dit artikel, is Opdrachtnemer gerechtigd, indien zij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie, alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar haar oordeel van belang kunnen zijn in haar verdediging.
3. Indien Opdrachtnemer, op grond van een wettelijke of beroepsplicht, gehouden is vertrouwelijke informatie te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere schriftelijke uitlatingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen. Dit leidt uitzondering indien dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit.
Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Opdrachtnemer zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de leerstof, die hij gebruikt, heeft gebruikt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
2. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals adviezen, readers,syllabus(sen) en andere digitaal aangeleverde producten, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht.
3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 20 Vervaltermijn
1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van
opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door
Opdrachtnemer in ieder geval een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
Artikel 21 Toepasselijk recht, geschillen en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever worden, tenzij de kantonrechter bevoegd is, beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Artikel 22 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Datum aanvraag: Handtekening aanvrager:

Download
ELN Brochure.pdf
Adobe Acrobat document 713.8 KB
Download
Opleiding (algemeen).pdf
Adobe Acrobat document 73.6 KB
Download
aanmeldingsformulier.pdf
Adobe Acrobat document 98.3 KB